شرکت مدیریت صادرات چیست؟

شركت های مديريت صادرات نقش یک پل ارتباطی را براي كمك به بنگاههاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ايفا می کنند.

اين شركتها بسته به شرايط ونياز مي توانند مديريت  تمام يا بخشي از فعاليتهاي  صادراتي  بنگاههاي اقتصادي را بعهده بگيرند . اين شركتها در آمريكا با نامEMC  ،در اروپا با نام Trading house ودر ژاپن وكشورهاي  جنوب شرقي آسيا با  نام سوگوشوشا یا   General trading company شناخته ميشوند ولي اين شرکت ها در تمام دنيا خدمات تقريباً مشابهي را ارائه ميدهند. شرکت مدیریت صادرات(EMC) يك  شركت  كاملاً  مستقل  مي باشد كه مانند يك دپارتمان انحصاری  فروش  صادراتي  براي بنگاهها عمل مي كند . يك شركت مديريت صادرات معمولاً يك قرارداد رسمي، جهت مديريت امر صادرات با بنگاهها می بندد . در بعضي موارد شركت مديريت صادرات نمایندگی تمام یا قسمتی از محصولات  خط  توليد آنها را مي پذيرد . شرکتهای مدیریت صادرات نباید  با شركتهاي تجارت صادرات (ETC) که معمولا به دنبال پیدا کردن مشتری خارجی هستندو هیچ  تعهدي به بنگاههای خاصي ندارند اشتباه شوند . تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با توليد كنندگان ومصرف كنندگان ماهيت شركت مديريت صادرات را از ساير واحدهاي تجاري متمايز مي نمايد.

Web Analytics