خرمای نیمه خشک با رطوبت کمتر از 14% به رنگ زرد و با ماندگاری طولانی در دمای اتاق، موجبات رضایت دائقه های مشکل پسند را به خوبی فراهم نموده است .

میوه ی خرمای  زاهدی در مرحله خارک زرد رنگ، در مرحله رطب قهوه ای روشن و در مرحله تمار خرماقهوه اي متمايل به قرمز تا زرد کمرنگ مي شود. زاهدی يازهدی در زبان عربی به معناي فراوان و ارزان است. در کشور عراق از ارقام عمده و صادراتی به شمار مي رود

نسبت گوشت خرما زاهدی به هسته معادل 6.35 است. هسته خرما زاهدی، بيضی، رنگ آن قهوه ای، ميزان چسبندگي هسته به ميوه متوسط و رسيدن خارک در اوائل شهريور، ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن در اواخر شهريور ماه صورت می گيرد. ميزان چسبندگی کلاهک به ميوه متوسط است. اين رقم خرما تقريباً در تمام استان های خرما خيز کم وبيش کاشته می شود. خرمای زاهدی جز خرماهای خشک طبقه بندی مي شود و رقمی ديررس بوده و مقدار ريزش آن زياد است

Web Analytics