ميوه بيضي شكل به وزن متوسط ٨.٣١ گرم با بافت نيم خشك كه رنگ کهربايي و قهوه اي متمايل به قرمز دارد . نسبت گوشت ميوه به هسته معادل ٦.٧١ است . از مهمترين خصوصيات اين رقم ،نيمه خشك بودن آن است كه خاصيت نگهداري آن را افزايش داده است

Web Analytics