خرمای کبکاب میوه بیضی شکل به وزن حدود 15 گرم با بافت نیمه خشک و رنگ زرد روشن و دارای پوستی ضخیم است. نسبت گوشت میوه به هسته معادل 9.25 است . هسته بیضی ، باریک و کشیده ، رنگ خاکستری ،میزان چسبندگی هسته به میوه زیاد است

Web Analytics