در بازاريابي مصرف كننده، برندها غالبأ نقطه آغاز تمايز بين پيشنهادات رقابتي بوده اند. به طوري كه در موفقيت   سازما نها مي توانند حياتي باشند. لذا بسيار مهم است كه مديريت برندها بصورت استراتژيك انجام گردد. برند دارايي اساسي شركت است. ارزش ويژه برند تفاوت قيمتي را كه يك برند قوي در فروش خود در مقايسه با یك برند متوسط جذب ميكند را نشان ميدهد. به علاوه، ارزش ويژه برند با پشتيباني از ارزش مشتريان، به طورغير مستقيم ارزش شركت را افزايش ميدهد. ارزش ويژه برند و ارزش مشتري از طريق بالا بردن اثر بخشي و كارايي برنامه هاي بازاريابي، وفاداري به برند، قيمت و حاشيه سود، توسعه برند، اهرم تجاري و مزيت رقابتي براي شركت ارزش ايجاد م يكنند.

Web Analytics