مشاوره و عارضه یابی :

 ارائه مشاوره های تخصصی صادرات و بازاریابی عارضه یابی و حل مشکلات کارخانه های تولیدی که با استفاده از نیرو های متخصص انجام می گیرد .

برنامه ریزی فروش داخلی :

- نیاز سنجی بازار

- مشخص نمودن سهم و جایگاه آن کارخانه در صنعت   

- تدوین استراتژی های فروش

- آنالیز رقبا (آنالیز استراتژی های آنها و...)

- آنالیز محصول (شامل بسته بندی ، قیمت ،کیفیت و... )

- برنامه حفظ مشتریان کنونی

- برنامه احیاء مشتریان از دست رفته

- برنامه جذب مشتریان جدید

- جدول استانی تقسیم بندی فروش

- تدوین شیوه های بازاریابی فروش محصول (شناسایی ، ارزیابی و تحلیل کانالهای پخش )

- تدوین برنامه تبلیغات (بودجه بندی ، زمان بندی ، نوع تبلیغات )

- شناسایی نقاط بحرانی شرکت

- تدوین فرآیند فروش

- تدوین برنامه آموزشی نیروی انسانی برای امر فروش

برنامه ریزی فروش خارجی :

- نیاز سنجی بازار هدف این محصول

- مشخص نمودن و هدف گذاری جایگاه شرکت در یک تا سه سال آتی

- تدوین استراتژی های فروش در کشور هدف با توجه به آنالیزهای بازار و فرهنگ آن کشور

- آنالیز رقبا در کشور هدف

- آنالیز محصول ( شامل : بسته بندی ، قیمت ، کیفیت و ...با توجه به فرهنگ مصرف کننده )

- تدوین برنامه بازاریابی ( شناسایی ، ارزیابی و تحلیل کانالهای پخش )

- تدوین برنامه تبلیغات  ( شامل بودجه بندی ، زمان بندی و نوع تبلیغات )

- آنالیز رقبا در بازار هدف

- نیاز سنجی محصولات در بازار هدف

- شناسایی شرکتهای فعال و رقبا در بازار هدف

- آنالیز محصولات ( شامل : بسته بندی ، قیمت ، کیفیت و... )

- برنامه ریزی عملیاتی تحقیقات بازاریابی

Web Analytics