خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند.

مغز و ذهن را تقویت می کند.

برای آرامسش قلب و آرام کردن اعصاب مکفید است

برای باز کردن مجاری کبد مصرف پسته توصیه می شود

پسته معده را تقو.یت می کند.

اسهال معمولی و اسهال خونی را درمان می کند

مغز سته از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و برای افراد گرم مزاج مناسب نیست

مغز پسته به علت داشتن آهن خون ساز است

Web Analytics