1) امکان سنجی صادرات :

- کمک به انتخاب کشور برای فروش محصولات

- آنالیز اولیه رقبا در بازار هدف ( شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال )

- نیاز سنجی محصولات در بازار هدف

- آنالیز اولیه محصولات ( شامل : بسته بندی ، قیمت ، کیفیت و... )

- برنامه ریزی عملیاتی بازاریابی

2) برنامه ریزی فروش صادراتی :

- مشخص نمودن جایگاه و سهم محصولات در بازار هدف

- آنالیز محصول ( شامل : بسته بندی ، قیمت ، کیفیت و ...با توجه به فرهنگ مصرف کننده )

- آنالیز دقیق رقبا در کشور هدف ( آنالیز استراتژی های آنها و ... )

- تدوین برنامه عملیاتی بازاریابی ( شناسایی ، ارزیابی و تحلیل کانالهای توزیع )

- تدوین استراتژی های فروش در کشور هدف

Web Analytics