- نیاز سنجی بازار مصرف

- مشخص نمودن جایگاه و سهم آن در بازار مصرف   

- آنالیز محصول (شامل بسته بندی ، قیمت ،کیفیت و... )

- آنالیز رقبا (آنالیز استراتژی های آنها و...)

- تدوین برنامه عملیاتی بازاریابی ( شناسایی ، ارزیابی و تحلیل کانالهای توزیع )

- تدوین استراتژی فروش

- تدوین برنامه آموزشی نیروی انسانی برای اجرای فروش

 

Web Analytics