آدرس :کرمان ، رفسنجان خیابان شهید بهشتی روبروی کوچه شماره 44

تلفن بخش تجهیزات پزشکی :2-03434269881

تلفن بخش مواد غذایی :03434265951

تلفن بخش صادرات :03434265950

تلفن بخش مدیریت صادرات :03434252484

فاکس :03434265950

تماس با مدیرعامل :محمدرضا حیدری پور 09132925514

ایمیل : info@aalaemc.com

mohammadrhp@yahoo.com