تدوین برنامه بازاریابی صادراتی

تدوین برنامه بازاریابی صادراتی


هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد، باید یک استراتژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک برنامه مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. برنامه مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریقه رسیدن به مقصد چیست. برنامه بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کالا، قیمت و سیاستهای مربوط به ترویج و توزیع آن کالااست که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت برنامه بازاریابی صادراتی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک برنامه مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.از اینرو تدوین یک برنامه بازاریابی صادرات در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می شوددستیابی به نیاز بازار کشور هدف از محصول مورد نظر از طریق مذاکره با خریداران ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی و ... امکان پذیر است. در واقع هدف این است که بهترین فرصتهای تجاری و جهات رشد، مورد شناسایی قرار گیرند. برای ارزیابی فرصتهای شرکت در بازارهای احتمالی می توان از بررسی مواردی چون: مشتریان صادراتی شرکت، کالاهای رقیب، ساختار بازار و عرضه کنندگان رقیب استفاده کرد. برنامه ريزي درست و داشتن استراتژي مناسب جهت صادرات بسيار ضروري است که در صورت فقدان چنين برنامه اي شركت قادر به ادامه فعاليت صادراتي سود آور نخواهد بود.

فواید برنامه بازاریابی صادراتی

 • داشتن دستور العمل های عملیاتی
 • شناخت دقیق از نیاز بازار هدف
 • شناسایی استراتژی های مناسب آن بازار
 • پوشش ریسک های احتمالی
 • شناسایی مشتریان
خدمات شرکت مدیریت صادرات در طرح بازاریابی صادراتی

 • اندازه بازار و روند آن در سال های قبل و پیش بینی اینده
 • بخش بندی بازار
 • تخمین سهم بازار و فروش
 • مشتریان و بخش بندی آنها
 • روش های ارتباط با مشتری
 • استراتژی های بازاریابی برای (محصول، قیمت، تبلیغات، شیوه فروش)
 • کانال های توزیع
 • قوانین موثر بر بازار کشور هدف بر روی کالای مورد نظر