امکان سنجی صادرات

امکان سنجی صادرات


امکان سنجی صادرات شرایط و جایگاه صادرات و تجارت را در بازار هدف مشخص کرده و مخاطره‎های احتمالی را مورد ارزیابی قرار می‎دهد و براساس نتایج به دست آمده از این پایش‎ها، راه کارهای غلبه بر این مخاطره‎ها را طراحی و ارائه می نماید. امکان سنجی صادرات یک ابزار مناسب برای شناسایی بازار صادراتی هدف و تعیین راهبردهای صادرات است که موجب تقویت و بهبود ارتباطات میان طرفین معامله می شود. با توجه به نوع محصول امکان سنجی صادرات نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار است به طور کلی می‎توان گفت که امکان سنجی صادرات روش‎هایی را ارائه میدهد که به کمک آنها می‎توان یک محصول با حداکثر سودآوری و بهره‎وری را وارد بازارهای بین‎المللی نمود. از طرف دیگر امکان سنجی صادرات باعث می‎شود تا هزینه های صادرات کالا و یا خدمات به کمترین میزان خود کاهش یابد.

نتایج استفاده از امکان سنجی صادرات

 • بهبود وضعیت تجاری
 • خود ارزیابی شرکت
 • توسعه نحوه همکاری با دیگر شرکت ها
 • سازگاری با ابزارهای مدیریتی
 • کاهش هزینه‎ها
 • افزایش سودآوری و بهره وری
خدمات شرکت مدیریت صادرات آلاتجارت در حوزه امکان سنجی صادرات

 • سنجش بازار کشور هدف
 • تجزیه و تحلیل محصول از نظر صادراتی بودن
 • تجزیه و تحلیل رقبا در کشور هدف
 • قوانین مربوط به محصول در کشور هدف
 • مشخص کردن نیازهای اولیه جهت ورود به بازار
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

فرم امکان سنجی صادرات